HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Oktatás

Egészségügy

Kultúra

sport

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

pray53

HITÉLET

CIVIL SZERVEZETEK

Család- és Gyermekjóléti Központ

Borbás Viktor

családsegítő

Leé Judit

családsegítő

+36-30 663 27 71
juditcsase@gmail.com

Bakk Tünde Hajnalka

Esetmenedzser

+36-30/2453674
bakktunde80@gmail.com

A Család- és Gyermekjóléti Központ egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység keretében a központ esetmenedzsereinek feladata a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. Az esetmenedzselés tervezett, komplex segítő tevékenység. Mindemellett Központunk a szociális segítőmunkát kiegészítő speciális szolgáltatásokat, tanácsadásokat is biztosít.

Ügyfélfogadás:

Hétfő
10.00 - 18.00
Szerda
8.00 - 12.00

Katolikus Karitász Monorierdői Csoportja

Borbás Viktor

vezető

Szeretett településünkön 2017-ben alakult meg a Monorierdői Katolikus Karitász, mely fontos szerepet tölt be a helyi és környékbeli lakosok életében. Minden nap – hétfőtől vasárnapig, ünnepnapokon is – élelmiszert mentenek az Élelmiszerbank közreműködésével.

Monori Gondozási Központ

Intézményvezető: Iványi Margit

Házi segítségnyújtás

 

Az ellátott személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Az igénybevétel feltétele a gondozási szükséglet megléte, (önálló életvitel akadályozottsága), amit az intézményvezető és a háziorvos állapít meg.

Szociális segítés keretében biztosítjuk:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • és a szociális segítésnél meghatározott feladatokat.

Tanyagondnoki szolgálat

Marchut Szabolcs

tanyagondnok

+36-30 362 8387

Szabó Attila

tanyagondnok

+36 30 578 5326

Tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

Településünkön a tanyagondnoki feladatokat ifj. Marchut Szabolcs és  Szabó Attila látja el.

 A szolgáltatás részleteiről, az igénybevétel szabályairól, valamint az igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről tájékozódjon a település honlapjáról, ill. a tanyagondnoknál vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen ill. telefonon

A tanyagondnoki szolgálat célja, hogy

 • elősegítse a településen élők számára a községben hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgálatokhoz való hozzájutást,
 • elősegítse a rászorult személyek szállítási problémáinak megoldását,
 • segítse a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását, kapcsolattartást,

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

Elsősorban a tanyagondnoki körzet területén életvitelszerűen tartózkodó külterületi lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A közvetett szolgáltatások tekintetében a község területén életvitelszerűen tartózkodó lakosság,

Közreműködés az étkeztetésben

A tanyagondnok kiemelt feladata a külterületi igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása. A tanyagondnok ezt a feladatot írásban jelzett igények alapján látja el. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé. Az ételszállítás hétköznapokon 11:30-tól 13 óráig történik.

Közreműködés a közösségi információk szolgáltatásában

A tanyagondnok hirdetményeket, szórólapokat helyez ki a külterületek frekventált közterületein, illetve szóban tájékoztatja a lakosságot az aktuális programokról és rendezvényekről.

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások stb.) körén. Segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában:

 • ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje)
 • kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,
 • nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, (szükség esetén közhasznú munkások bevonásával)
 • a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése.

A tanyagondnok az igénybe vevő által jelzett beszerzési igényt írásban rögzíti, a vásárlásra előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybe vevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával — a beszerzett áru átadásával egyidejűleg — elszámolni.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

A feladat három fő területet érint:

·     a betegek háziorvosi rendelésre, illetve

·     egyéb egészségügyi intézménybe szállítását, valamint

·     a gyógyszerek kiváltását, és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását

A szállítási feladatot igény szerint látja el, A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és az előírt időpontokhoz. A tanyagondnok a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti.

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása

A gyermekszállítási feladatok a tanyákon élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése Idetartozik az iskolába történő szállítás.

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése

A tanyagondnoki szolgálat további feladata a segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével.

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani.

Megszakítás