Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek
 | A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.
 
A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]
1. Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent meg a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.
 
2. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik (jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő hatályos régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni a megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.
 
3. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.
 
A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.
A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
 
Gere Imre tű.ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai... bővebben

Partnerségi véleményezési dokumentáció - Napelem park és Bölcsőde kialakításához

 | Partnerségi véleményezési dokumentáció - Napelem park és Bölcsőde kialakításához
Tájékoztatom, a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Monorierdő község településrendezési eszközeinek a „Napelem park – Bölcsőde” – kiemelt fejlesztési terület” kialakítására vonatkozó módosításának partnerségi véleményezési dokumentációja. A településrendezési eszközök módosítását a polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti tárgyalásos eljárásban folytatja le és véleményezteti.
Az Eljr. 29/A.§ (1) bekezdése szerint a polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény  165. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”
Fentiekre tekintettel Monorierdő Község Önkormányzat Polgármestere a településrendezési eszközeinek módosítására elkészített véleményezési dokumentációjának partnerségi egyeztetését (munkaközi tájékoztatási szakasz), valamint lakossági fórumát elektronikusan folytatja le.
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetésről szóló 16/2017. (V.26) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a szerint partnerek a település közigazgatási területén
a) ingatlannal rendelkező személy,
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) bejegyzett egyház és civil szervezet.
Az Ör. 2.§(1) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetésben azon partnerek véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.
A véleményezési dokumentációt innen tudják letölteni, ugyanakkor megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzat hirdetőtábláján. A véleményeik kialakításához a dokumentációból másolatot is biztosítunk.
Kérjük véleményüket 15 napon belül, de legkésőbb 2022. május 15. napjáig szíveskedjenek megküldeni a titkarsag@monorierdo.hu vagy a jegyzo@monorierdo.hu email címre.
Szente Béla polgármester
Partnerségi véleményezési dokumentáció - Napelem park és Bölcsőde kialakításához... bővebben

Ismét sikerrel pályázott önkormányzatunk

 | Ismét sikerrel pályázott önkormányzatunk
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy önkormányzatunk 44 938 223 forint támogatásban részesült az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása megnevezésű, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkra, amelyből a Róka utcát fogjuk szilárd útburkolattal ellátni.
Szintén örömteli hír, hogy a tanya- és falugondnoki buszok beszerzése megnevezésű, MFP-TFB/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, a 14 982 767 forint összegű támogatásból egy Toyota Proace típusú tanyagondnoki buszt fogunk beszerezni a tanyagondnoki szolgálat részére.
Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

ÉRKEZIK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET

 | ÉRKEZIK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 1 db 120 literes, gurulós edényzet ingyenes átvételére az alábbi helyszínen és időpontokban biztosítunk lehetőséget:
Helyszín:
Szárazhegy Quercus Kft.
(Monorierdő Piac, Beton út 2281/2 hrsz.)
időpontok:
➖2022. április 23. (szombat): 08.00 -14.00 óra között
Akácfa utca, Alkotás utca, Barátság köz, Barátság út, Barátság utca, Barátság útja, Béke köz, Bényei utca, Berkenye utca, Beton út, Beton utca, Bodza utca, Bogárzó utca, Bokor utca, Csalogány utca, Csillag utca, Dandár utca, Dér utca, Diófa utca
➖2022. április 25. (hétfő): 07.00 – 15.00 óra között
Erdei tanya, Erdei tanyák, Erdei út, Erdei utca, Fácán utca, Farkas utca, Fecske utca, Fenyő utca, Futó utca, Fürdő utca, Fűzfa utca, Gagarin utca, Galamb utca, Gólya utca, Gyöngyvirág utca, György köz, György út, Hajnal utca, Harmat utca, Hársfa utca, Hold utca, Holló utca, Hűvös utca, Imre út, Imre utca, Káptalanszőlő utca, Katalin utca, Középső dűlő, Középső köz, Középső út, Középső utca, Külterület major
➖2022. április 27. (szerda): 07.00 - 15.00 óra között
Majoros dűlő, Máv őrház, Medve utca, Milán utca, Monori út, Monori utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Nyár utca, Nyáregyházi út, Nyáregyházi utca, Nyárfa utca, Nyúl utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Rakéta utca, Rezeda utca, Rigó utca, Róka utca, Rózsa út, Rózsa utca, Sas utca, Sólyom utca
➖2022. április 29. (péntek): 07.00 - 15.00 óra között
Szabadság utca, Szárazhegyi út, Szárazhegyi utca, Szellő utca, Szélső utca, Tavasz utca, Tél utca, Tölgyfa utca, Tulipán utca, Vadász utca, Vadvirág utca, Vénusz utca, Vércse utca, Viola utca, Zsombék utca
Fontos‼‼
Az edényzet átvételéhez a Dtkh. által megküldött értesítő, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges!
Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy a Dtkh. által megküldött értesítő túloldalán található meghatalmazást, vagy a Dtkh. honlapján elérhető meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat/Nyomtatványok Meghatalmazás formanyomtatvány) és magukkal hozni.

Tűzgyújtási tilalom

 | Tűzgyújtási tilalom
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat hirdetett ki!
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tilalom visszavonásig lesz érvényben.
A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.
Tűzgyújtási tilalom... bővebben

Gondosóra program

 | Gondosóra program
A most kezdődött négyéves programban minden 65 éven felüli állampolgár ingyenesen igényelhet jelzőeszközt, amelyhez egy 24 órás diszpécserszolgálat is kapcsolódik. A világon egyedülálló jóléti program a GONDOSÓRA, amely alanyi jogon járó, ingyenes szolgáltatás. A jelzőeszköz egy nyakban, vagy karon hordható készülék így az egészségi problémát egyetlen gombnyomással jelezhetjük egy éjjel-nappal működő diszpécserszolgálatnak.Ahhoz, hogy valaki ezt az ingyenes szolgáltatást elérje egy nyomtatvány kell kitöltenie az önkormányzaton melyet továbbítunk a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit KFT. felé vagy interneten a www.gondosora.hu weboldalon is elérhető a regisztráció. A programmal kapcsolatban további segítséget (regisztráció, nyomtatvány kitöltése) Borbás Viktor alpolgármesternél kaphatunk a 06306319382-es telefonszámon.

Vigyázzunk egymásra,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester


Napelemes közvilágítás a Monori úton

 | Napelemes közvilágítás a Monori úton
Önkormányzati költségvetésből napelemes kültéri közvilágítás került megvalósításra. A Monori utat láttuk el 20 db lámpatesttel, melyek a tegnapi napon már működésbe is léptek és alap helyzetben 30%-os , ha mozgást érzékelnek akkor 100 %-os fénnyel világítanak.
Ezzel egyidőben a külterületi közutak (VP) fejlesztése pályázat keretén belül a Monori út felújítására is pályázatunk, közel 1 km-es útszakaszra. Régi álmunk, hogy a Monorra vezető hátsó út 5 méter szélesen legyen kialakítva, a kerékpárosakra is gondolva, kerékpársáv útjelek is fel lesznek festve, ami településünk határáig fog tartani. Bízunk a pályázat sikeres elbírálásában!

Háziorvosi rendelési idő változás

 | Háziorvosi rendelési idő változás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Páczi Antal háziorvosunk megbetegedése miatt 2022. március 7-től további tájékoztatásig a rendelés az alábbiak szerint történik:
Hétfő, kedd, péntek: 7:00 órától - 9:00 óráig
Szerda: 14:00 órától - 17:00 óráig
Csütörtök: 11:30 órától - 13:30 óráig

Ezen kívül Keresztúri doktor úr várja a monorierdői lakosokat a dr. Gombos Matild Egészségházban (2200 Monor, Balassi Bálint utca 23.) is dr. Orosz Edit és dr. Rados Mária rendelési idejében.

 
Megértésüket köszönjük!
Doktor úrnak mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Elindult a mobiltelefonos applikáció Monorierdőn

 | Elindult a mobiltelefonos applikáció Monorierdőn
INFORMÁCIÓK EGY KATTINTÁSRA!
A hétköznapokban bekövetkezett változásokat a virtuális térben is követnünk kell, hiszen itt változik leggyorsabban a világunk. Ezért készítettük el településünk felületét a HOLMI applikáción belül.
A mai nappal elstartolt applikáció, a HolmiApp egy olyan fejlesztés, mellyel a legfontosabb telefonszámok, elérhetőségek és a helyi szolgáltatók is egy kattintásra kerülnek, ezzel is erősítve a helyieket.
- Önkormányzati hírek
- Polgármesteri hivatal
- Egészségügy
- Nevelési, oktatási intézmények
- Egyházak
- Kulturális intézmények
- Közbiztonság
- Rendezvények
- Település üzemeltetés
- Környezetvédelem
- Közszolgáltatók
- Állattartóknak
- Üzletek, szolgáltatások
Az applikáció Androidos és Apple készülékeken is elérhető, az értesítések elfogadásával pedig mindig napra készek lehetünk a legújabb változásokról.
A Playstore-ba vagy App Store-ba rákeresve a HolmiApp-ra pár kattintással villámgyorsan tölthetjük le az alkalmazást.
Az oldalt használat közben is fejlesztjük, sőt, szeretnénk minél több monorierdői szolgáltatót felsorolni, ezzel egy kattintással pld. kikereshetjük a szakembereket vagy éppen megtudhatjuk a boltok meddig vannak nyitva. Az oldalon történő megjelenés ingyenes.
A cél, hogy lakossági igényeken alapuló applikációt további fejezetekkel és témákkal bővítjük a közeljövőben igazodva az igényekhez.
Várjuk vállalkozások jelentkezését is képpel, megnevezéssel és bemutatkozóval is a monorierdoapp@gmail.com e-mail címre.
Tisztelttel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

 


Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló KSH lakossági adatfelvétel

 | Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló KSH lakossági adatfelvétel
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző területein, többek között Monorierdőn is.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal bizalmasan kezeli, azokat más szervnek, személynek nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített táblázatban közlik.
További felvilágosítás munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 8.00 – 16.30 óra között, pénteken 8.00 – 14.00 óra között a +36-80/200-766 (3 mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen kérhető.
Az adatgyűjtés során kérem együttműködésüket a KSH munkatársaival, hiszen az adatfelvételből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

Köszönettel:
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

 


SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez

 | SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez
A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez!
Azok az adózók is kérhetnek csekket a gépjárműadó befizetéséhez akik rendelkeznek ügyfélkapuval és a NAV elektronikus úton küldött részükre határozatot.
Erősné Markó Anita pénzügyi és adóügyi ügyintéző
SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez... bővebben

Tovább marad érvényben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 | Tovább marad érvényben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tájékoztatom a Tisztelt érintetteket, hogy a hatályos jogszabályok alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat hatálya meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig – jelen szabályozás szerint 2022. július 31. napjáig. 
A fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal azt kéri, hogy az említett jogosultságok újbóli megállapítása iránti kérelmeket csak a veszélyhelyzet megszűnését – 2022. június 01. - követően nyújtsák be a hivatal ügyfélszolgálatán.
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
Telefon: 06-29/419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu
Megértésüket köszönjük!
Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető

Tanyagondnoki szolgálat Monorierdőn

 | Tanyagondnoki szolgálat Monorierdőn
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Tanyagondnoki Szolgálatot hozott létre településünkön.
A tanyagondnoki szolgáltatás elsődleges célja Monorierdő külterületén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek életkörülményeinek javítása.
A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez. A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a település külterületén és egyéb belterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, rászorultság, kor, egészségi állapot, szociális vagy egyéb tényezőkre tekintet nélkül.
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
A tanyagondnoki szolgálat feladatai:
Közreműködés az étkeztetésben: a tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása. Az ételszállítás igénybejelentés alapján működik. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé.   
Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában: a tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában: ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása, hó-eltakarítás, fűnyírás (szükség esetén közhasznú munkások bevonásával) a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel, a bizonylat átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni.
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában - heti rendszerességgel: a tanyagondnok feladata a helyben és a kistérségben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.
Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben: a tanyagondnok fontos feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.  A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba vagy otthonba került egyedülálló falusi lakosokat látogatja. A szállítási szolgáltatás a hozzátartozóik jelzése, bejelentése alapján vehető igénybe.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.  A szállítási feladatot a tanyagondnok igény szerint látja el, indokolt esetben a saját településen belül is. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz. A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy megérkezésére nincs lehetőség. A tanyagondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.
Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása: a tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában. A gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő segítségnyújtás, másik része pedig a tanyákon élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, néptánc).
A tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai:
A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése: tanyagondnoki szolgálat a településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére is kiterjed, ilyenek például a színházlátogatás, kirándulás, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre (búcsú) történő szállítás stb. 
Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása: segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történik a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni, ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, problémáikat, kéréseiket meghallgatja.
Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével.
Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés: napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (pl. alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása). Nagybevásárlás az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a bevásárlással elérhető megtakarítással.
Településünkön a tanyagondnoki feladatokat ifj. Marchut Szabolcs látja el.
Elérhetőségei:
Telefon: +36 30 362 8387, +36 29 419 103
A szolgáltatás igénybevételének módja: a tanyagondnoki szolgálat által nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél igénybejelentése alapján vagy hivatalból indul.
Az igénybejelentéseket szóban, telefonon vagy írásban a tanyagondnoknak, vagy a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani a szolgáltatás igénybevétele előtt legalább 3 munkanappal. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a kért szolgáltatás megnevezését és igénybevételének napját. A szolgáltatás biztosítására külön megállapodást nem kell kötni.
A szolgáltatás biztosításáról a tanyagondnok dönt. Azon szolgáltatási igények esetén, amelyeknél a polgármester engedélye szükséges, illetve vitás esetekben a polgármester dönt.
A tanyagondok köteles külön eljárás nélkül intézkedni akkor, ha az intézkedés elmaradása valakinek az egészségét veszélyeztetné, vagy veszélyhelyzet alakulna ki.
A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi szolgálattal, a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a Monorierdői Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, családgondozója, az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg.
A tanyagondnoki szolgálat alapdokumentumait és további részletes tájékoztatást a https://www.monorierdo.hu/onkormanyzat/tanyagondnoki-szolgalat menüpont alatt olvashatják!
Forduljanak bizalommal a tanyagondnok úrhoz.
Vigyázzunk egymásra!
Szente Béla polgármester
 
 

 


Csomagolási és zöldhulladék szállítási rend

 | Csomagolási és zöldhulladék szállítási rend
 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

-

3.

3.; 31.

28.

26.

23.

21.

18.

15.

13.

10.

8.

 
 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

13.; 27.

10.; 24.

10.; 24.

7.; 21.

5.; 19.

2.; 16.; 30.

14.; 28.

11.; 25.

8.; 22.

6.; 20.

3.; 17.

1.; 15.; 29.

 
Csomagolási és zöldhulladék szállítási rend... bővebben

Új körzeti megbízott Monorierdőn

 | Új körzeti megbízott Monorierdőn
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mai naptól településünk új körzeti megbízottja Papp József r. főtörzsőrmester úr.
Körzeti megbízott úr elérhetőségei:
Telefon: 06-70/492-0774
E-mail: PappJozsef@pest.police.hu
Fogadóórája: minden hónap második szerdáján, 14:00 órától -16:00 óráig a Monorierdő, Béke köz 13. (régi Polgármesteri Hivatal épület) szám alatt kialakított irodában.
Forduljanak bizalommal körzeti megbízott úrhoz!
Szente Béla polgármester

Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról

 | Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról
Monorierdő Polgármesteri Hivatal Jegyzője ezúton tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a Központi Címregiszter (továbbiakban KCR) rendelkezéseinek megfelelően Monorierdő Községben is elkezdődött a házszámok felülvizsgálata. A KCR célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.
Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról... bővebben

Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

 | Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Polgármesterének az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről szóló 5/2021.(III.1.) számú polgármesteri rendelete értelmében a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az avar és kerti hulladék égetése szeptember 15-től május 30-ig végezhető minden heten szerdán 8:00- 17:00 óráig és vasárnap 8:00 - 10:00 óráig.  Ünnepnapokon az égetés tilos.

Radóczi Andrea
igazagatási csoportvezető

Helyi adókkal kapcsolatos információk

 | Helyi adókkal kapcsolatos információk

Tisztelt Adózóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatos információkról és az egyes adónemekhez tartozó számlaszámokról.

Monorierdő Adóhatóság pénzforgalmi jelzőszámok
Építményadó 11742056-15590208-02440000
Magánszemélyek kommunális adója 11742056-15590208-02820000
Helyi iparűzési adó 11742056-15590208-03540000
Gépjárműadó 11742056-15590208-08970000
Pótlék 11742056-15590208-03780000
Bírság és végrehajtási ktg. 11742056-15590208-03610000
Idegen bevételek 11742056-15590208-04400000
Talajterhelési díj 11742056-15590208-03920000
Államigazgatási illeték beszedési 11742056-15590208-03470000
 
A részletes adózói tájékoztatót tovább lépve olvashatják.
Helyi adókkal kapcsolatos információk... bővebben

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő:
12:30 - 17:30 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00 - 11:30

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Választási hirdetmény

Választási hirdetmény