Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

Monorierdői Közösségi Könyvtár nyitva tartás változás

 | Monorierdői Közösségi Könyvtár nyitva tartás változás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Monorierdői Közösségi Könyvtár nyitva tartása Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022. (X.25.)  Kt. határozata értelmében az alábbiak szerint módosul:
Szombat 800 – 1300
Könyvigénylés hétköznaponként elektronikus úton kerület sor, amelyet vagy a szombati nyitvatartási időben a könyvtárban, vagy szerdai napokon lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal épületében.


Monorierdői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idő változás

 | Monorierdői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idő változás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2022. (X.25.) Kt határozata értelmében a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása 2022.11.02-től 2023. 03. 31-ig az alábbiak szerint módosul:
Hétfő 800-1200 – 1230-1730
Szerda 800-1200 – 1300-1600

Bozsóné Rab Tímea Mariann
Jegyző


A települési ügysegéd nem fogad ügyfeleket Monorierdőn

 | A települési ügysegéd nem fogad ügyfeleket Monorierdőn

Tisztelt Lakosság!

A települési ügysegéd 2022. november 1. és 2023. márciusa között átmenetileg nem fogad ügyfeleket Monorierdőn.

A legközelebbi Kormányablak: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.

Kormányablak nyitvatartása:
hétfő - 08:00 - 18:00
kedd - 08:00 - 16:00
szerda - 11:00 - 19:00
csütörtök - 08:00 - 16:00
péntek - 08:00 - 14:00

Megértésüket köszönjük!


Népszámlálás 2022

 | Népszámlálás 2022
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) meghosszabbította a népszámlálás online adatszolgáltatási időszakát október 19-e délelőtt 10:00 óráig. A számlálóbiztosok október 20. és november 20. között keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online kitöltés lehetőségével.
Szíves együttműködésüket köszönjük!

ÚTFELÚJÍTÁSOK


ÚTFELÚJÍTÁSOK MONORIERDŐN
 
Tisztelt Lakosság!
 
A Colas Út Zrt. várhatóan a mai napon megkezdi a Viola és Futó utcák kivitelezési munkáit. Jelen útszakaszok esetében a tervezett befejezési határidő: 2022.11.25.
A mai naptól a Viola és Futó utcákban ideiglenes forgalmi rend került bevezetésre. A közlekedést korlátozva fenntartják a kivitelezési munkák ideje alatt, az ingatlanok megközelíthetők lesznek.
Felmerülő észrevételeikkel, kérdéseikkel kérjük, forduljanak munkatársainkhoz a helyszínen vagy a következő elérhetőségek egyikén:
ut@colas.hu
muszak@monorierdo.hu
 
Türelmüket ezúton is köszönjük!
 
Tisztelettel:
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Szociális célú tűzifa tájékoztató


Szociális célú tűzifa támogatás
A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosíthat.
Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem.
egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (jelenleg 114.000.- forintot).
családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (jelenleg 85.000.- forintot),
A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A tűzifa támogatás annak adható, aki lakásának a fűtését fával, vagy részben fával biztosítja.
A tűzifa igénylés a kérelem nyomtatványon (a kérelem nyomtatvány letölthető Monorierdő Község Önkormányzat honlapjáról, illetve személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán ügyfélfogadási időben) 2022. október 7. és október 30. napja között nyújtható be. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat tárgyévet követő év február 28. napjáig gondoskodik.
A beérkezett kérelmeket a tárgyévi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzata figyelembevételével a Humán Bizottság bírálja el.


Tájékoztatás


TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet alapján 2022. október 31. (hétfő) áthelyezett munkanap, ezen a napon a hivatalban nincs ügyfélfogadás.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ügyfélfogadás 2022. október 14. napján (péntek) az alábbiak szerint változik meg: D.e.: 8.00 - 12.00 és D.u.: 13.00 - 16.00
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Bozsóné Rab Tímea Mariann 
jegyző

 


Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére


Dátum: 2022. 10. 10.

Pályázati felhívás
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Monorierdő Község Önkormányzata a Monorierdő község nemzeti vagyonáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Elérhetősége: 0629/419-103
Adószáma: 15736228-1-13
Törzskönyvi azonosító száma: 736228
Képviseli: Szente Béla polgármester
2. A pályázat célja: Önkormányzati ingatlan értékesítése
3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós
4. Az ingatlant értékesítésre kijelölő döntés száma: 135/2022.(IX.22.) Kt. határozat
5. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

Az ingatlan minimális ára

külterület, 14121 hrsz.

szántó

2698 m2

12.000.000,-Ft

Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.
6. Pályázati feltételek:
A pályázatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése alapján természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be.
Amennyiben gazdasági szervezet a pályázó, pályázatához csatolnia kell:
-30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és be kell mutatnia képviselője aláírási címpéldányát.
A gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja vehet részt a pályázaton.
7. A pályázatok benyújtásának helye:
Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
8. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati ajánlati nyomtatványon. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat Monorierdő 14121 hrsz. ingatlan megvásárlására.”
A pályázónak az ajánlati nyomtatványon nyilatkoznia kell:
-a pályázati feltételek elfogadásáról
-az ajánlati kötöttség elfogadásáról
-az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
-gazdasági szervezet esetén arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
9. A pályázati biztosíték összege:
14121 hrsz.-ú ingatlan tekintetében: 358.879,-Ft, amelyet Monorierdő Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742056-15590208 számú számlájára kell megfizetni. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell.
10. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 21. (péntek) 16:00 óra.
11. Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor kezdődik.
12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, aki az ingatlan haszonbérletére jelenleg az önkormányzattal megkötött érvényes szerződéssel rendelkezik. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb az elbírálást követő 30. napon kerül sor. Az önkormányzat csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.
13. Fizetési feltételek
Az adásvételi szerződés aláírásakor az egy összegben megfizetendő vételárrészlet ingatlan 3.000.000.- Ft. A fennmaradó vételárhátralék megfizetésének határideje legkésőbb: 2022. december 31.
14. A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázatok nyilvános felbontásának ideje: 2022. október 25. (kedd) 15:00 óra.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság bontja fel és értékeli a beérkezett pályázatokat és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére.
15. Egyéb információk:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A minimálisnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei a vevőt terhelik.
A pályázati kiírás a Monorierdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Monorierdő Község Önkormányzat honlapján (www.monorierdo.hu) kerül meghirdetésre.
A pályázaton résztvevőket levélben értesíti az önkormányzat a pályázat eredményéről.
Monorierdő, 2022. 10. 10.

Szente Béla
polgármester


AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

 | AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékére
 
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert “megbűnhődte már e nép”!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét…

Népszámlálás 2022


Népszámlálás 2022. október 1. - 16.

Népszámlálás 2022 ... bővebben

A megfelelő tüzelőberendezés és tüzelőanyag

 | A megfelelő tüzelőberendezés és tüzelőanyag
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.
A megfelelő tüzelőberendezés, és égéstermék elvezető!
Kevesen gondolnák, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása szempontjából a lakossági eredetű szennyezés áll az élen a szálló por és az egészséget súlyosan károsító policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében. Ennek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul üzemeltetett lakossági tüzelőberendezések, illetőleg a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználása következtében kerül a levegőbe.
A fűtési rendszerek üzemeltetése során keletkezett égéstermékek szilárd alkotóelemei a szabadba jutva növelik a szálló por mennyiségét, különösen a fűtési szezon időszakában okoznak a lakott települések környezetében nagy koncentrációt elérő légszennyezést. Több esetben fordult már elő, hogy kedvezőtlen időjárási körülményekkel párosulva valamilyen lakott településen sűrű szmogot képezve okozott az arra érzékenyeknél légzési problémákat, de a tartósan belélegzett porral szennyezett levegő akár tüdőkárosodást is előidézhet.
Ilyen esetekben is a közvetlenül a kéményekhez köthető kibocsátás csökkentése az elsődleges és valóban hatásos megoldás. Javíthatja a helyzetet az is, ha a családi házaknál az utóbbi években újra elterjedőben lévő egyedi szilárd tüzelési rendszereket korszerű fűtési technológiákra cserélik, illetve szakszerűen, nagyobb hatásfokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket állítanak üzembe, mindez csökkenti a lakókörnyezet egészségre káros szennyezését. Az új fűtési rendszer üzembe állítása tehát nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem költségmegtakarítást is eredményezhet.
-Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
-Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelő berendezés közelébe éghető anyagot nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfogására fémből készült és vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelőberendezés ajtóit állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. A hamut és a salakot lehetőleg lehűtött állapotában ürítsük fémkonténerbe. Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat, pl.: száraz aljnövényzet.
-A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.
-A szilárd tüzelőanyaggal üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és üzemeltessük.
-A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjen meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.
Az emberek számára nagyon fontos a biztonságos otthon, arra azonban ritkán gondolunk, hogy ezért a biztonságért magunknak is tennünk kell. Például a tűzmegelőzéssel és a kéményseprők munkájának támogatásával. A jó kéményseprő ma már nemcsak a tűzmegelőzés kérdéseiben illetékes, feladata van a légszennyezés ellenőrzésében és az energiatakarékosság területén is. Munkájával segíti a meglévő fűtési rendszer hatékony és gazdaságos működtetését, a tűzmegelőzést, a károsanyag-kibocsátás csökkentése révén pedig a környezet megóvásához is hozzájárul.
Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását? A kéménytüzek nagy része az égéstermék-elvezetőben lerakódott, elszurkosodott korom gyulladására vezethető vissza, ennek előzménye pedig a helytelen tűzrakás és nem megfelelő tüzelőanyag használata. Az okok között a második a kémény építőanyagainak elöregedése, az égéstermék-elvezető nem megfelelő műszaki állapota. Fontos, hogy a kéményseprő által megállapított kéményhibákat mihamarabb, lehetőleg a fűtési szezont megelőzően, szakemberrel javíttassák ki! Életveszélyes hiba feltárása esetén semmiképpen ne használják a tüzelő-, fűtőberendezést és a kéményt a hiba teljes elhárításáig és az új használatbavételi engedélyek beszerzéséig!
Mit tehet Ön? Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűzre! Ne kerüljön az égéstérbe rongy, gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott fa vagy bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést, a bennük található káros melléktermékek, mérgező, rákkeltő anyagok a levegőbe és a hamuba kerülnek, veszélyeztetve az egészséget és a környezetünket. Az elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél, gyaluforgács, dióhéj stb. – használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb esetben robbanásveszélyhez vezethet. A tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így saját otthonunk levegőjét is megmérgezzük.
Kéménytűz két okból következhet be: ha a korom gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra. Előbbi esetben a kéményben lerakódott por és a kicsapódott szilárd égéstermék gyullad meg. Pár percig tartó természetes folyamat, amely során a kéményben lerakódott szennyeződés 500 Celsius fokos hőmérsékleten hamuvá változik, leég a belső falakról. Szurokégésről akkor beszélünk, ha a porkorom és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad. Ez már veszélyes folyamat, mivel az égő anyag égéshője rendkívül magas, a 800-1300 Celsius fokot is elérheti, az égés pedig akár tizenöt órán át is tarthat a lerakódott anyag mennyiségétől függően. Ez a folyamat csak ellenőrzött körülmények között, a kéményseprő felügyelete mellett történhet. Ezzel a speciális eljárással egy későbbi üzemzavart vagy dugulást, esetleg kéménytüzet lehet elkerülni.
A tüzelőberendezések használatával összefüggő veszélyek között kiemelt helyet foglal el a szén-monoxid-mérgezés. Egy szén-monoxid-érzékelő felszerelése után nagyobb biztonságban tudhatja otthonát és szeretteit, azonban fontos tudnia, hogy az érzékelő önmagában nem akadályozza meg a mérgező gáz kialakulását, csupán jelzi annak jelenlétét.
Hogyan előzheti meg a szén-monoxid kialakulását?
-A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főzőeszközök telepítését bízzuk szakemberre!
-A nyílt lánggal égő berendezések a szoba levegőjét használják az égés során. Biztosítsuk ezek levegő-utánpótlását!
-Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a nyílt lánggal működő eszközöket!
-Tegyük lehetővé, hogy a kéményseprő el tudja végezni az időszakos ellenőrzést!
-Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy legyen résszelőző az újonnan beépített, jól záródó nyílászárókon!
-Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés együttes működése is hozzájárulhat a szén-monoxid kialakulásához. Ezeket soha ne működtessük együtt!
-Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert azok légtere általában kicsi, így a vízmelegítő gyorsan elhasználja az égéshez a szoba levegőjét. A szellőzőrácsot soha ne takarjuk le, vagy szüntessük meg!
Hova telepítse az érzékelőt?
A szén-monoxid a levegőnél alig könnyebb gáz, ezért jól elkeveredik a szoba levegőjével. Az érzékelőket mindig fejmagasságban helyezzük el. A nyílt lánggal működő eszköztől mintegy másfél méteres távolságra célszerű elhelyezni, hogy az a legnagyobb biztonságot nyújtsa. Fontos, hogy az érzékelő ne a szoba sarkában kapjon helyet, a sarkoktól 10-20 centiméter távolságban helyezzük el az eszközt. Ha a hálószobába helyezzük az érzékelőt, akkor a fekvő helyzetben lévő fejünk magasságához telepítsük.

Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésére

 | Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésére

Magyarország Kormánya Belügyminisztériumának Önkormányzati Államtitkára kérte Önkormányzatunk közreműködését az energiakrízis miatt a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező monorierdői lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A fentiek alapján kérjük, hogy a titkarsag@monorierdo.hu e-mail címre, 2022. szeptember 29-én 12 óráig történő történő megküldéssel jelezzék névvel, címmel és a szükséglet mennyiségének megjelölésével az erre vonatkozó előzetes igényüket. Továbbá fenti igényeiket személyesen ügyfélfogadási időben is jelezhetik a Polgármesteri Hivatalban.

A lakossági igénybejelentés feltételei:
-háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
-egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
-egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!


INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT MONORIERDŐN

 | INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT MONORIERDŐN
09.16-án pénteken 10:00 - 16:00 között sok szeretettel várunk mindenkit INGYENES szűrőprogramokra Monorierdőn az egészségház parkolójába.
 
Szűrőprogramok, egyéb egészségügyi szolgáltatások, általános állapotfelméréssel:
- vércukor mérés
- koleszterinszint mérés
- triglicerid meghatározás
- boka-kar index meghatározás
- testösszetétel analízis in-body készülékkel
- csontsűrűség mérés

Dr. Páczi Antal szabadsága miatt a rendelés módosul.

 | Dr. Páczi Antal szabadsága miatt a rendelés módosul.
Dr. Páczi Antal háziorvos szabadsága miatt a rendelést Dr. Keresztúri Imre látja el 2022.09.02-től 2022.09.05-ig az alábbiak szerint.
 
09.02. - 07:00 - 09:00
09.05. - 07:00 - 09:00
 
Sürgős esetben Dr. Orosz Edit és Dr. Rados Mária rendelési idejében is ellátja a betegeket Monoron a Balassi Bálint u. 23. sz. alatt.
 
Megértésüket köszönjük!

Iskolakezdési támogatás

 | Iskolakezdési támogatás

Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az iskolakezdési támogatás benyújtásának határideje 2022. augusztus 31. napja. Határidő után benyújtott kérelmeket nem áll módunkban befogadni. Kizárólag hiánytalanul kitöltött, és a megfelelő mellékletekkel ellátott kérelem nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell: iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás.


Tájékoztatás

 | Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. 08. 26. (Péntek) napján technikai okok miatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz és az ügyfélfogadás is szünetel.
Köszönjük megértésüket.

DTkH Tájékoztatás

 | DTkH Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DTkH Kft. tájékoztatását:
"Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.08.17.-én kihelyezett ügyfélkapcsolati pontunkon az ügyfélfogadás szünetel. Arra kérjük Önöket, hogy ügyintézés során elektronikus illetve telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben. ugyfelszolgalat@dtkh.hu, 06 53 500-152 vagy 06 53 500-153
Megértésüket köszönjük!"

Dr. Külüs Ilona rendelése szabadság miatt szünetel

 | Dr. Külüs Ilona rendelése szabadság miatt szünetel
Tisztelt Lakosság!
 
Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése 2022.08.08-tól 2022.09.02-ig szabadság miatt szünetel.
 
A helyettesítést Dr. Bükki Veronika látja el az alábbiak szerint:
MONORIERDŐN
hétfő - 14:00 - 15:30
kedd - NINCS
szerda - 09:00 - 10:00
csütörtök - NINCS
péntek - 08:00 - 09:00
 
MONORON
hétfő - 11:00 - 12:00
kedd - 14:30 - 16:00
szerda - 11:00-12:00
csütörtök - 12:00 - 13:00
péntek - 12:00 - 13:00
 
Telefonos időpontkérés rendelési időben:
Monorierdő - 06-29-781-598
Monor - 06-29-999-233
 
Megértésüket köszönjük!

DTkH Kft. tájékoztató

 | DTkH Kft. tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmaradt Zöldhulladék szállítást a DTkH Nonprofit Kft. csütörtöki napon pótolja az elmaradt utcákban: Farkas, Futó, Dér, Medve, Hold, Vénusz, Alkotás.
Szíves együttműködésüket köszönjük és elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenség miatt.

 | SZENNYVÍZ PROBLÉMA
Tisztelt Lakosság!
 
Önkormányzatunk napi szinten foglalkozik azzal az áldatlan állapottal ami kialakult Monorierdő területén a szennyvízzel kapcsolatban. A probléma átmeneti megoldásaként egy külsős szolgáltató bevonásával, nagy teljesítményű szippantó autó igénybevételével történik majd a csatorna hálózat tehermentesítése a lakossági bejelentések figyelembevételével, mely önkormányzatunk közbenjárásával valósul meg előre láthatóan szerdai napokon. Bízunk benne, hogy további napokat is tud a cég biztosítani. A térségben több szolgáltatót is felkerestünk, de kapacitás hiányára hivatkozva nem tudtak segítséggel szolgálni.
Az eddig beérkezett panaszokat önkormányzatunk jogi képviselőjéhez már eljuttattuk valamint a NÉBIH, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Önkormányzatokért Felelős Államtitkár felé is jelzéssel és segítségkéréssel fordultunk.
 
További panaszaikat, jelzéseiket a titkarsag@monorierdo.hu email címre várjuk.
 
Tisztelettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő:
13:00 - 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00 - 11:30

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal