Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

 | ÁLLÁSPÁLYÁZAT - MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
Monorierdői Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati (Kttv.) keretében MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Önkormányzati műszaki feladatok ellátása, önkormányzati közművekkel kapcsolatos ügy, önkormányzati és jegyzői hatáskörben lévő hatósági, szakhatósági ügyek szakmai ügyintézése, kutak engedélyeztetése. Ingatlanügyek, ingatlan-hasznosítási ügyekben való részvétel, adásvételi, ajándékozási szerződések előkészítésében való közreműködés. Településrendezési eszközök kezelése, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok ellátása, hatósági bizonyítványok kiadása. Általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. Önkormányzati beruházások előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében való részvétel. Ellátja a beruházások elszámolásával kapcsolatos munkakörébe tartozó feladatait. Az új beruházások esetében műszaki, szakmai közreműködés. Az önkormányzat képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseire a feladat- és hatáskört érintő előterjesztések készítése. Vezeti a feladatköréhez kapcsolódó jogszabály által előírt nyilvántartásokat és elkészíti a statisztikai jelentéseket.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye: Monorierdő
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Szabályzatainak rendelkezései az irányadók, pl: Cafetéria, munkába járás költségtérítés. A pályázat benyújtásakor bruttó bérigény megjelölhető.
A pályázat személyesen, ill. postai úton a 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A címre, ill. elektronikusan: szemelyugy@monorierdo.hu email címre megküldve.
 
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Középfok - szakképzettség, Általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s., 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pontjában meghatározott végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 
Egyéb pályázati előnyök:
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
ASP Iratkezelő szakrendszer felhasználói szintű ismerete
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• adatkezelési nyilatkozat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
• végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat büntetlen előéletről
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.10. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Monorierdői Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.12. 16:00
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.monorierdo.hu ; Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldala
 
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.15.
ÁLLÁSPÁLYÁZAT - MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ... bővebbenKSH tájékoztató

 | KSH tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban közöljük a KSH tájékoztatását.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Monorierdő településen a hivatal elnöke által 2023-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezése a következők:
2546 Életkörülmény Adatfelvétel - havi rendszerességű
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (STATEK Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Adatszolgáltatóinknak lehetőségük van telefonon keresztüli válaszadásra, valamint azon adatgyűjtések esetében, ahol lehetőség van rá, kérjük a válaszadókat, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Azadatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és a polgármesteri hivatal munkatársai részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adunk további tájékoztatást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére


Pályázati felhívás
Önkormányzati ingatlan értékesítésére

Monorierdő Község Önkormányzata a Monorierdő község nemzeti vagyonáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Elérhetősége: 0629/419-103
Adószáma: 15736228-1-13
Törzskönyvi azonosító száma: 736228
Képviseli: Szente Béla polgármester

 1. A pályázat célja: Önkormányzati ingatlan értékesítése
 2. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós
 3. Az ingatlant értékesítésre kijelölő döntés száma: 34/2023.(II.28.) Kt. határozat
 4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

Az ingatlan minimális ára

kivett beépítettlen terület, 577 hrsz.

kivett

544 m2

12.500.000,-Ft

Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.

 1. Pályázati feltételek:

A pályázatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése alapján természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be.
Amennyiben gazdasági szervezet a pályázó, pályázatához csatolnia kell:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és be kell mutatnia képviselője aláírási címpéldányát.

A gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja vehet részt a pályázaton.

 1. A pályázatok benyújtásának helye:

Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati ajánlati nyomtatványon. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat Monorierdő 577 hrsz. ingatlan megvásárlására.”
A pályázónak az ajánlati nyomtatványon nyilatkoznia kell:

 • a pályázati feltételek elfogadásáról
 • az ajánlati kötöttség elfogadásáról
 • az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
 • gazdasági szervezet esetén arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
 1. A pályázati biztosíték összege:

A 577 hrsz.-ú ingatlan tekintetében: 375.000,-Ft, amelyet Monorierdő Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742056-15590208 számú számlájára kell megfizetni. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 24. 1200 óra.
 2. Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor kezdődik.

 1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, aki az ingatlan haszonbérletére jelenleg az önkormányzattal megkötött érvényes szerződéssel rendelkezik. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb az elbírálást követő 30. napon kerül sor. Az önkormányzat csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.

 1. Fizetési feltételek

Az adásvételi szerződés aláírásakor az egy összegben megfizetendő vételárrészlet 6.000.000.- Ft. A fennmaradó vételárhátralék megfizetésének határideje legkésőbb: 2023.12.01.

 1. A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok nyilvános felbontásának ideje: 2023. április 25 1500 óra.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság bontja fel és értékeli a beérkezett pályázatokat és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére.

 1. Egyéb információk:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A minimálisnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei a vevőt terhelik.
A pályázati kiírás a Monorierdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Monorierdő Község Önkormányzat honlapján (www.monorierdo.hu) kerül meghirdetésre.
A pályázaton résztvevőket levélben értesíti az önkormányzat a pályázat eredményéről.

Monorierdő, 2023. 03. 13.

Szente Béla
polgármester


Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére


Pályázati felhívás
Önkormányzati ingatlan értékesítésére

Monorierdő Község Önkormányzata a Monorierdő község nemzeti vagyonáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Elérhetősége: 0629/419-103
Adószáma: 15736228-1-13
Törzskönyvi azonosító száma: 736228
Képviseli: Szente Béla polgármester

 1. A pályázat célja: Önkormányzati ingatlan értékesítése
 2. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós
 3. Az ingatlant értékesítésre kijelölő döntés száma: 35/2023.(II.28.) Kt. határozat
 4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

Az ingatlan minimális ára

zártkert, 14106 hrsz.

szántó

4393 m2

10.800.000,-Ft

Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.

 1. Pályázati feltételek:

A pályázatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése alapján természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be.
Amennyiben gazdasági szervezet a pályázó, pályázatához csatolnia kell:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és be kell mutatnia képviselője aláírási címpéldányát.

A gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja vehet részt a pályázaton.

 1. A pályázatok benyújtásának helye:

Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati ajánlati nyomtatványon. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat Monorierdő 14106 hrsz. ingatlan megvásárlására.”
A pályázónak az ajánlati nyomtatványon nyilatkoznia kell:

 • a pályázati feltételek elfogadásáról
 • az ajánlati kötöttség elfogadásáról
 • az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
 • gazdasági szervezet esetén arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
 1. A pályázati biztosíték összege:

A 14106 hrsz.-ú ingatlan tekintetében: 324.000,-Ft, amelyet Monorierdő Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742056-15590208 számú számlájára kell megfizetni. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 24. 1200 óra.
 2. Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor kezdődik.

 1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, aki az ingatlan haszonbérletére jelenleg az önkormányzattal megkötött érvényes szerződéssel rendelkezik. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb az elbírálást követő 30. napon kerül sor. Az önkormányzat csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.

 1. Fizetési feltételek

Az adásvételi szerződés aláírásakor az egy összegben megfizetendő vételárrészlet 3.000.000.- Ft. 2023. 12.01-ig 4.000.000 Ft-ot és a fennmaradó 3.800.000 Ft-ot legkésőbb 2024.08.31-ig megfizet.

 1. A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok nyilvános felbontásának ideje: 2023. április 25. 1500 óra.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság bontja fel és értékeli a beérkezett pályázatokat és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére.

 1. Egyéb információk:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A minimálisnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei a vevőt terhelik.
A pályázati kiírás a Monorierdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Monorierdő Község Önkormányzat honlapján (www.monorierdo.hu) kerül meghirdetésre.
A pályázaton résztvevőket levélben értesíti az önkormányzat a pályázat eredményéről.

Monorierdő, 2023. 03. 13.

Szente Béla
polgármester


Pályázati felhívás

 | Pályázati felhívás

Monorierdő Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha Intézménye
óvodavezető (magasabb vezető)
(óvodapedagógus munkakörre épülő intézményvezető)

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2213 Monorierdő, Csillag utca 16-18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetői feladatok ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a szerinti feladatok, ezen belül az óvoda és konyha irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-.Főiskola, óvodapedagógus diploma
-.pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
-.legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett tapasztalat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
-.Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-.magyar állampolgárság
-.büntetlen előélet
-.cselekvőképesség
-.ne álljon tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
-.ne álljon a Kjt. 20 § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatály alatt
-.vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
-.a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-.intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-.részletes szakmai önéletrajz
-.vezetői program
-.az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása
-.iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
-.3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
-.nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát, azabban foglalt személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik
-.hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
-.nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja
-.nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalsához
-.az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program leírása

A pályázat beadásának határidejének leteltét követően a kötelezően benyújtandó iratok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. július 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző nyújt, a 06 29 419 103-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-.Postai úton, a pályázatnak a Monorierdő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A ).
-.Elektronikus úton a titkarsag@monorierdo.hu E-mail címen keresztül
-.Személyesen: 2213 Monorierdő, Szabadág utca 50/A.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók közül az intézményvezető kiválasztásáról a Képviselő-testület rendes vagy rendkívüli ülésén dönt. Személyes meghallgatásra, valamint szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázati határidőn belül pályázatukat hiánytalanul benyújtják és a meghallgatásukat a Képviselő-testület szükségesnek ítéli.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-.Monorierdő Község Önkormányzatának honlapja www.monorierdo.hu
-.Monorierdő Község Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala


Magyar Posta Zrt. tájékoztatás

 | Magyar Posta Zrt. tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a Magyar Posta Zrt. tájékoztatását:
Monorierdő posta 2023. március 3-án új címhelyre költözik. A posta új címe Monorierdő, Rózsa utca 5, mely a jelenlegi posta épületétől 300 méterre található. A postahely utolsó üzemelési napja a régi címen: 2023. március 03 (péntek), 08:00-10:00 óra.

MÁV Tájékoztató

 | MÁV Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása alapján 2023. február 27-től 2023. március 3-ig éjszakánként a Budapest-Nyugatiban végzett felsővezeték-karbantartási munkák miatt a 100a sz. Budapest—Cegléd―Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes vonatok esetében Kőbánya-Kispest állomáson másik vonatra kell átszállni.

MÁV Tájékoztató... bővebben

Földgáz tájékoztató

 | Földgáz tájékoztató

Tisztelt Lakosok !

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról -8 napon belül- kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:
- az ingatlan  társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan
- az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A módosítás értelmében január 10-től  a kérelmezett ingatlan esettében már nem kell figyelembe venni:

„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
b) egy lakások műszaki megosztására
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek”

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:
„105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3)
 *  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”


A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. ( akinek a nevére a földgáz számla szól ! )

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:
„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”
„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Monorierdői Polgármesteri Hivatalánál igényelhető.

Monorierdő, 2023.01.24.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző


FONTOS INFORMÁCIÓ A 2023. ÉVI EDÉNYZET AZONOSÍTÓ MATRICÁVAL KAPCSOLATBAN

 | FONTOS INFORMÁCIÓ A 2023. ÉVI EDÉNYZET AZONOSÍTÓ MATRICÁVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Lakosság!

A DTKH NONPROFIT KFT. tájékoztatása szerint a 2023-as évben nem kerülnek postázásra az érvényesítő matricák.
A DTKH NONPROFIT KFT a közszolgáltatás igénybevételének jogosultságát személyes ellenőrzéssel és digitális rendszer segítségével valósítja meg a jövőben.

Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fontos, hogy lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás igénybevétele, illetve a díj fizetése kötelező.


Kutya chip-olvasót állítottunk rendszerbe Monorierdőn

 | Kutya chip-olvasót állítottunk rendszerbe Monorierdőn

Számos lakossági jelzés érkezett a kóbor kutyák növekvő számát illetően. Reagálva a megkeresésekre kutya chip-olvasó segíti a közterület-felügyelő munkásságát a mai naptól Monorierdőn.

Kutya chip-olvasót állítottunk rendszerbe Monorierdőn... bővebben

Téli ítélkezési szünet

 | Téli ítélkezési szünet
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Monori Járásbíróság a téli időszakban valamennyi szervezeti egységnél 2022. december 27. napjától – 2022. december 30. napjáig ítélkezési szünetet tart.
Az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart a bíróság.
2022. december 20. napjától 2023. január 6. napjáig Monori Járásbíróságon a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Az ügyfélfogadás kizárólag telefonon és elektronikus úton történik.
Az ügyfelek a papír alapú iratokat az erre a célra kihelyezett gyűjtőládába helyezhetik.

Tájékoztatás Hivatal nyitvatartási idejéről

 | Tájékoztatás Hivatal nyitvatartási idejéről

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL
Hivatkozással a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésére és Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022.(X.25.) számú rendeletére a Monorierdői Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt az alábbi időszakban zárva tart:

2022. december 22. – 2023. január 8.
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Sürgős anyakönyvi ügyekben
(haláleset) 2022. december 29. napján 9.00 – 12.00 óra között, illetve 2023. január 05. napján 9.00 – 12.00 óra között a +36-20/771-0407 telefonszám hívható.

A Pénzügyi Csoport az alábbi napokon tart ügyeletet a Polgármesteri Hivatalban:
2022. december 30. (péntek) 8.00 – 11.00
2023. január 3. (kedd) 8.00 – 11.00

Az Igazgatási Csoport (műszaki- és szociális ügyek) az alábbi napokon tart ügyeletet a Polgármesteri Hivatalban:
2022. december 29. (csütörtök) 8.00 – 11.00
2023. január 4. (szerda) 8.00 – 11.00

Megértésüket köszönjük!

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

 


Tájékoztatás

 | Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.12.14-én (Szerdán) 13:00 és 15:00 között kereshetik Hivatalunkat az anyakönyvi ügyekben.
Megértésüket köszönjük. 


DTkH Tájékoztatás

 | DTkH Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DTkH tájékoztatását:
"MONORIERDŐ HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2023. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 2023.
Február 2.
Március 2. és 30.
Április 27.
Május 25.
Június 22.
Fenyőgyűjtés: január 5. és 20.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű Társaságunk emblémájával ellátott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 445 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés 2023.
Január 12 és 26.
Február 9. és 23.
Március 9. és 23.
Április 6. és 20.
Május 4. és 18.
Június 1. és 15. és 29.
Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga fedélű edényzetben, vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítő, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Szabadság u. 50/A. és Piac tér 2281/3. hrsz.)
Házhoz menő lomtalanítás
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés:
2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A, Szerdánként: 13:00 – 15:00-ig
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.; Hétfőnként: 8:00 – 20:00; Kedd, Szerda, Csütörtök: 08:00 – 15:00. Telefonszám: 06/53-500-152; 06/53-500-153. E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu és a www.dtkh.hu oldalon.
Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetettektől

DTkH Tájékoztató

 | DTkH Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Alábbiakban közöljük a DTkH tájékoztatását:

"Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.12.13-tól 2023.01.01-ig kihelyezett ügyfélkapcsolati pontunkon az ügyfélfogadás szünetel. Arra kérjük Önöket, hogy ügyintézés során elektronikus illetve telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben.

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

0653500152 vagy 0653500153 

Megértésüket köszönjük!"


Katasztrófavédelem felhívás

 | Katasztrófavédelem felhívás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a Katasztrófavédelem felhívását:
Tűzoltónak lenni sokkal több, mint egy szimpla szakma, ez egy hivatás!
Legyél Te is tűzoltó!
Meg van benned a tűz?
Jelentkezz tűzoltónak! 
06-1/469-4105 (21129-es mellék)
pest.human@katved.gov.hu
pest.katasztrofavedelem.hu

Meghívó és tájékoztató közmeghallgatásra

 | Meghívó és tájékoztató közmeghallgatásra

M E G H Í V Ó
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

(az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (X.24.) Kt. rendelet 46. § (2) bekezdése alapján)
2022. november 29.-én 17.00 óra
A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal Díszterme (2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/a.)
A közmeghallgatás napirendje:
1) Tájékoztató Monorierdő község 2022. évi gazdálkodásáról.
2) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről, valamint az új körzeti megbízott bemutatása.
3) Tájékoztató a lezárult valamint a jelenleg is zajló beruházásokról.
4) A lakosság által írásban feltett kérdések illetve közérdekű kérdések megválaszolása
Monorierdő, 2022. október 25.
 

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 2022. november 29-én 17.00 órai kezdettel a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó  közmeghallgatással kapcsolatosan, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (X.24.) Kt. rendelet 46. § (2) bekezdése alapján a választópolgárok a közmeghallgatást legalább 5 nappal megelőzően írásban is feltehetik a közérdekű kérdéseiket, illetve javaslataikat.
Írásbeli kérdéseket tehát 2022. november 24. napjáig az alábbi elérhetőségekre küldhetik meg:

 • a Monorierdői Polgármesteri Hivatal postaládájába elhelyezve, (2113 Monorierdő, Szabadás u. 50/A.),
 • elektronikus úton a titkarsag@monorierdo.hu email címre megküldve,
 • postai úton a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére megküldve (2113 Monorierdő, Szabadás u. 50/A.).

A határidőben megküldött írásbeli kérdésekre a közmeghallgatáson adunk választ. Amennyiben a kérdező nem tud megjelenni a közmeghallgatáson akkor az általa  megadott elérhetőségre írásban fog választ kapni. A helyben feltett kérdésekre, javaslatokra amennyiben helyben nem kerül sor válaszadásra, akkor 15 napon belül írásban fog a kérdező választ kapni.
Felhívom a figyelmet, hogy egyedi ügy (hatósági eljárás stb.) nem tárgya a közmeghallgatásnak, igy azok tárgyalására nem fog sor kerülni.

Monorierdő, 2022. október 25.
Szente Béla polgármester


Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet

 | Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022. (X.25.)  Kt. határozata értelmében a Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet 2022. 12. 22-től 2023. 01. 08-ig tart.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
Jegyző


Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő:
13:00 - 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00 - 11:30

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal